Na základní pohlednici obce


O znaku obce Včelná

Štít znaku je transverzálně předělen žlutým pruhem, který symbolizuje ve svahu ležící přímočarou císařskou silnici, podle níž byly postaveny první příbytky včelenských osadníků. Včelná vznikla jako neuzavřená, neopevněná silniční ves v 70. letech 18. století.
Zelená barva v dolním poli znaku představuje zeleň přírody. Původně se ve zdejší lokalitě nacházel les, který musel být vymýcen k průniku silnice a k budování lidských sídel.
Modré pole v horní části znaku představuje oblohu. Pro život našich předchůdců byla charakteristická zemědělská práce pod širým nebem.
Obě barvy znaku - zelená a modrá, charakterizují i současnost. Včelná je zahradní osadou a každý dům je spojen s větší či menší zelenou plochou. A k zahradnické práci patří dary, ale i nepřízně, přicházející z oblohy.
Historicky byl život zdejší obce spjat s formanskou dopravou a o něco později s koněspřežní železnicí. Tuto etapu důležitou pro vývoj obce si připomínáme symbolem podkovy, jenž je umístěn v modrém poli znaku (nikoliv v praporu).
Intravilán Včelné má hranici na severní a západní straně obkrouženou bývalou koněspřežní železnicí. Dnes po stejné trase vede současná dráha. A připočteme-li i vzdálenější jižní obepnutí naší obce železnicí, vidíme, že leží sevřena jakoby velikým obloukem bývalé koňské dráhy. Tuto místopisnou charakteristiku si připomínáme symbolem koňské podkovy.
Proč ve znaku není včela? Název Včelná vznikl později na základě nesprávného přepisu a překladu z němčiny, ze slova Binnendorf (Mezives), nikoliv Bienendorf. Lidový starý název obce byl Bory, podle borového lesa.
Zpracoval kronikář PhDr. Ferdinand Vydra