Jednací řád

orgánů zájmového sdružení obcí

"Blanský les - podhůří"


I.
Jednání shromáždění starostů


1. Shromáždění starostů jedná na základě svolání předsedou nebo místopředsedou sdružení nejméně jedenkrát do roka.

2. Shromáždění starostů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina starostů členských obcí.

3. V odůvodněných případech mohou starosty na jejich shromáždění zastoupit místostarostové.

4. Shromáždění starostů rozhoduje většinou hlasů všech starostů nebo místostarostů, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou.

5. Přijetí nového člena, vyloučení člena ze sdružení, změna a doplnění stanov, určení vstupního vkladu a ročního členského příspěvku, schvalování roční účetní uzávěrky a rozhodnutí o splynutí sdružení, rozdělení a zrušení sdružení jsou akty, které vyžadují souhlas dvou třetin všech členů sdružení.

6. Ze shromáždění starostů se pořizuje zápis. Zápis musí kromě data a místa konání shromáždění starostů a prezenční listiny obsahovat údaje o:
- skutečném programu shromáždění starostů
- přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu
- námitky účastníků shromáždění

7. Každý člen sdružení má právo na jeden výtisk zápisu ze shromáždění starostů. Další vyhotovení zápisu dostává předseda sdružení, který ručí za archivaci po celou dobu existence sdružení.


II.
Jednání předsedy sdružení


1. Předseda sdružení jedná podle statutu své funkce, vymezeného v článku X. stanov sdružení.

2. Kromě toho je předseda sdružení povinen jednat takto:
a) Svolávat shromáždění starostů nejméně jedenkrát do roka formou písemné pozvánky s uvedením programu jednání.
b) Bez zbytečných časových odkladů doručit starostům členských obcí zápis ze shromáždění starostů a současně zajistit, aby byl tento zápis na příštím shromáždění starostů připomínkován a schválen.
c) Každoročně bez vyzvání předložit shromáždění starostů návrh rozpočtu sdružení a roční účetní uzávěrku.


III.
Jednání místopředsedy sdružení


1. Místopředseda sdružení jedná obdobně jako předseda, a to na základě jeho pověření nebo v jeho nepřítomnosti podle článku XI. stanov sdružení.


IV.
Jednání rady sdružení


1. Jednání rady svolává předseda nebo místopředseda podle potřeby.

2. Jednání rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.

3. Rada rozhoduje většinou hlasů všech členů rady.

4. Ze zasedání rady se pořizuje zápis, který kromě data a místa konání musí obsahovat údaje o:

- skutečném programu jednání rady

- přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování

- námitky účastníků jednání.

5. Každý člen rady má právo na jeden výtisk zápisu z jednání. Další vyhotovení zápisu dostává předseda sdružení, který ručí za archivaci po celou dobu existence sdružení.

 

 

Schváleno na shromáždění starostů konaném dne 6.4.2000 v Kamenném Újezdě.Webdesign: NEBE s.r.o.       Copyright: © Blanský les - podhůří