STANOVY
svazku obcí

"Blanský les - podhůří"

založeného podle ust. §§ 49, 50, 51 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcíchOBSAH Čl. I - Název a sídlo
Čl. II - Předmět činnosti
Čl. III- Majetkové poměry svazku
Čl. IV - Hospodaření svazku
Čl. V - Členství ve svazku
Čl. VI - Práva a povinnosti členů
Čl. VII - Orgány svazku
Čl. VIII - Shromáždění starostů
ČI. IX - Předseda svazku
ČI. X - Místopředseda svazku
Čl. XI - Rada
ČI. XII - Sekretář svazku
Čl. XIII - Zrušení svazku
ČI. XIV - Závěrečné ustanovení
Čl.I
Název a sídlo


Název:  Blanský les - podhůří
Sídlo: Husova 212, Včelná, PSČ 373 82Čl. II
Předmět činnosti

Předmětem činnosti svazku obcí v oblastech upravených v § 50 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, je:

  Úkoly v oblasti školství, sociální péče, kultury, požární ochrany, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu.

  Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

  Zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území.

  Vytváření motivujícího prostředí pro subjekty z řad podnikatelů, obyvatel, občanských spolků a sdružení formou jejich konkrétního zapojování do systému turistické a obchodní nabídky.

  Zajišťovat vícezdrojové financování společných i individuálních záměrů, poskytovat členům svazku aktuální informace o nových programech.

  Zajišťovat pro obce svazku koordinační, propagační a ediční činnosti, pořádání kulturních akcí, odborných školení a seminářů, spolupráci s odbornými a zájmovými institucemi, asociacemi, svazy, sdruženími a podniky.Čl. III
Majetkové poměry svazku

1.  Majetek svazku je tvořen:

a)  pravidelnými ročními členskými příspěvky, kdy výši příspěvku
jednotlivých obcí na 1 obyvatele přihlášeného k trvalému pobytu v obci stanoví shromáždění starostů vždy při projednávání rozpočtu na nadcházející rok.

b)  jednorázovým vstupním příspěvkem ve výši 1.000 Kč.

c)  příjmy z podnikatelské činnosti svazku

d)  prostředky získanými od státu nebo jiných osob.

e)  kapitálovými příjmy

f)   mimořádnými členskými příspěvky

2.  Jednorázový vstupní příspěvek jsou členové povinni zaplatit na běžný účet svazku do 15 dnů ode dne vzniku členství.

3.  Pravidelný roční členský příspěvek, stanovený na 1 obyvatele přihlášeného k trvalému pobytu v obci, je splatný do 31. 3. příslušného roku. Pro stanovení počtu obyvatel se vychází ze stavu k 1. 1. předchozího roku.

4.  Mimořádný členský příspěvek dle rozhodnutí shromáždění starostů, jehož výše bude odvislá od počtu obyvatel obce nebo podílu příslušné obce na realizované akci, je splatný v termínu stanoveném shromážděním starostů.

5.  Pravidelné členské příspěvky, jednorázové vstupní příspěvky, mimořádné členské příspěvky nebo poskytnuté finanční a jiné prostředky se stávají majetkem svazku okamžikem jejich předání a svazek je správcem tohoto majetku.

6.  Majetek svazku může být použit pouze k účelům vztahujícím se k předmětu jeho činnosti.Čl. IV
Hospodaření svazku

1.  Rada svazku sestavuje rozpočet, který schvaluje shromáždění starostů. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.

2.  Svazek hospodaří podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3.  Uzavřít smlouvu o dílo lze vždy jen po předchozím výběrovém řízení podle zák. č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Čl. V
Členství ve svazku

1.  Členství zakladatelů ve svazku vzniká podpisem zakladatelské smlouvy. Další člen může ke svazku přistoupit se souhlasem nadpoloviční většiny všech dosavadních členů. Členem svazku se může stát i jiný svazek obcí prostřednictvím svého statutárního zástupce s právy a povinnostmi odpovídajícími individuálnímu členství.

2.  Členství zaniká:
a) výpovědí
b) zrušením podle čl. XIII
c) vyloučením pro neplnění povinností člena

Výpovědní lhůta je jednoroční a počíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po doručení písemné výpovědi statutárnímu orgánu svazku.

Ukončení členství je spojeno s majetkovým vypořádáním.

3.  Vyloučení ze svazku musí odsouhlasit nadpoloviční většina všech členů.Čl. VI
Práva a povinnosti členů

1.  Člen je povinen:

a)  zaplatit jednorázový vstupní a pravidelný roční členský příspěvek ve lhůtě uvedené ve stanovách.

b)  zaplatit mimořádný členský příspěvek ve výši a lhůtě stanovené shromážděním starostů. Nebude‑li mimořádný členský příspěvek uhrazen ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené radou, je rada oprávněna přerušit realizaci akcí zajišťovaných svazkem v území obvodu člena.

c)  napomáhat podle svých možností činnosti svazku,

d)  respektovat rozhodnutí jeho orgánů.

2.  Člen je oprávněn:

a)  volit a být volen do statutárního orgánu svazku, a to prostřednictvím svého zástupce,

b)  hlasovat na shromáždění starostů nebo na schůzi rady prostřednictvím svých zástupců, každý člen a členská obec má jeden hlas,

c)  kontrolovat činnost svazku.

d)  podávat návrhy a podněty k činnosti svazku.Čl. VII
Orgány svazku

1.  Orgány svazku jsou:

a) shromáždění starostů

b) předseda svazku

c) místopředseda svazku

d) rada

e) sekretář

2.  Do orgánů svazku, kromě sekretáře, mohou být voleni pouze zástupci z řad starostů členských obcí.

3.  Nestanoví-li stanovy jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení shromáždění starostů a rady jejich řádné svolání, přítomnost a souhlas nadpoloviční většiny všech členů.Čl. VIII
Shromáždění starostů

1.  Shromáždění starostů je nejvyšším orgánem svazku.

2.  Shromáždění starostů se schází nejméně jednou za rok. Svolání shromáždění starostů musí být písemně oznámeno nejméně jeden týden přede dnem jejího konání.

3.  Do působnosti shromáždění starostů patří:

a)  měnit a doplňovat stanovy,

b)  volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy rady,

c)  schvalovat rozpočet a vyúčtování výsledků hospodaření za předchozí kalendářní rok,

d)  rozhodovat o přijetí nových členů,

e)  rozhodovat o výši a splatnosti dalšího členského příspěvku

f)   rozhodovat o zrušení svazku, vstupu do likvidace a jmenování likvidátora i stanovení výše jeho odměny.

4.  Shromáždění starostů rozhoduje i o dalších záležitostech týkajících se svazku a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradilo.

5.  Člen svazku může zmocnit jiného člena svazku, aby ho na shromáždění starostů zastupoval. Písemné osvědčení o plné moci nemusí být úředně ověřeno.

6.  Hlasování na shromáždění starostů je veřejné. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech shromáždění starostů usnést nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

7.  Shromáždění starostů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů, s výjimkou uvedenou v bodě 1, 2, 3 čl. V. Každý člen má jeden hlas.

8.  Shromáždění starostů svolává předseda svazku. Musí být svoláno, požádá-li o to alespoň 30 % členů svazku.

9.  Z každého shromáždění starostů se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)  datum a místo konání shromáždění starostů,

b)  přijatá usnesení

c)  výsledky hlasování

d)  nepřijaté námitky členů, kteří žádali o jejich zaprotokolování.

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků shromáždění starostů, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.ČI. IX
Předseda svazku

1.  Předseda je statutárním zástupcem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a jedná navenek jeho jménem.

2.  Předsedu volí shromáždění starostů na dobu shodnou s funkčním obdobím zastupitelstev obcí.

3.  Svolává zasedání rady a shromáždění starostů a věcně, organizačně a administrativně zajišťuje jeho průběh.

4.  Řídí práci místopředsedy a sekretáře svazku.

5.  Zajišťuje vedení účetnictví svazku.

6.  Zajišťuje archivaci písemností svazku.

7.  Předkládá shromáždění starostů roční rozpočet svazku a roční účetní uzávěrku.

8.  Podepisuje listiny svazku tak, že k názvu svazku nebo k otisku razítka se uvede jméno a funkce podepisujícího a jeho vlastnoruční podpis.ČI. X
Místopředseda svazku

1.  Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě písemného pověření předsedy svazku.

2.  Místopředsedu volí shromáždění starostů na dobu shodnou s funkčním obdobím zastupitelstev obcí.

3.  Pro činnost a kompetence místopředsedy platí obdobně ustanovení článku X. těchto stanov.Čl. XI
Rada

1.  Pětičlenná rada je volena z řad starostů členských obcí. Je složena z předsedy, místopředsedy svazku a dalších tří členů rady.

2.  Rada kontroluje činnost předsedy, místopředsedy a sekretáře svazku, dbá na dodržování stanov, plánu činnosti a rozpočtu svazku.

3.  Členové rady mají právo účastnit se jednání zástupců svazku s třetími osobami.

4.  Rada stanovuje odměnu sekretáři svazku, případně dalším administrativním pracovníkům.

5.  Jednání rady organizuje a řídí předseda svazku.ČI. XII
Sekretář svazku

1.  Sekretář je administrativně - organizačním pracovníkem svazku, který nemá pravomoci statutárních orgánů.

2.  Sekretáře jmenuje shromáždění starostů, pokud nepověří jmenováním radu svazku.

3.  Sekretář je plně podřízen předsedovi svazku, v jeho nepřítomnosti místopředsedovi, vede a vyřizuje běžnou agendu a připravuje pracovní materiály pro orgány svazku.Čl. XIII
Zrušení svazku

1.  Svazek se zrušuje:

a)  dohodou,

b)  sloučením s jinou právnickou osobou

c)  splynutím s jinou právnickou osobou.

2.  Svazek zaniká výmazem z registrace.

3.  Nepřejde-li majetek svazku na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Na průběh likvidace se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidace obchodních společností, pokud ze stanov nevyplývá něco jiného. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy podle výše jejich dalších členských příspěvků.ČI. XIV
Závěrečné ustanovení

1.  Svazek je právnickou osobou, která odpovídá celým svým majetkem za 
     porušení svých povinností. Členové ručí za závazky svazku do výše 
     nezaplacených členských příspěvků.

2.  Svazek nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazků obcí vedeného u Okresního úřadu v Českých Budějovicích.

3.  Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně zákoníku obchodního, a příslušnými ustanoveními zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.Ve Včelné dne 2.4.2001
Podepsán: Pavel Rožboud, předsedaWebdesign: NEBE s.r.o.        Copyright: © Blanský les - podhůří