Dodatek č. 1

k zakladatelské smlouvě zájmového sdružení obcí "Blanský les - podhůří"


zaregistrované Okresním úřadem v Českých Budějovicích dne 14.4.2000

 

 

Účastníci této zakladatelské smlouvy se dohodli na těchto změnách v textu smlouvy:

 1. V názvu zakladatelské smlouvy a dále v textu smlouvy se nahrazují slova "zájmové sdružení" a "sdružení" slovem "svazek".
 2. V odstavci II. se dosavadní text rozšiřuje o text tohoto znění:
  "a dále podle §§ 49, 50, 51, 52, 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích."
 3. V odstavci III. se v první větě doplňuje za slova "zák. č. 367/1990 Sb.," text " a dále podle §50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích".

  Další text odstavce III. se vypouští a nahrazuje se textem novým tohoto znění:
 • Úkoly v oblasti školství, sociální péče, kultury, požární ochrany, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu.
 • Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
 • Zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území.
 • Vytváření motivujícího prostředí pro subjekty z řad podnikatelů, obyvatel, občanských spolků a sdružení formou jejich konkrétního zapojování do systému turistické a obchodní nabídky.
 • Zajišťovat vícezdrojové financování společných i individuálních záměrů, poskytovat členům svazku aktuální informace o nových programech.
 • Zajišťovat pro obce svazku koordinační, propagační a ediční činnosti, pořádání kulturních akcí, odborných školení a seminářů, spolupráci s odbornými a zájmovými institucemi, asociacemi, svazy, sdruženími a podniky.


Webdesign: NEBE s.r.o.       Copyright: © Blanský les - podhůří